anch.AI lanserar nya tjänster på sin styrningsplattform för etisk AI

anch.AI lanserar nya tjänster på sin styrningsplattform för etisk AI

anch.AI lanserar nya tjänster på sin SaaS plattform vilka ger full kontroll av AI utifrån ett etisk och legalt perspektiv. Användare av plattformen kan även se hur deras AI-lösningar står sig mot uppkommande EU-lagstiftning.

anch.AI’s nya tjänster syftar till att organisationer ska kunna synliggöra, kontrollera, rapportera och övervaka sin exponering mot AI-etiska risker, både inom den egna organisations samtliga avdelningar och geografiska enheter, samt hos leverantörer och exempelvis uppköpskandidater. Detta ger full riskkontroll genom hela ekosystemet. På plattformen finns även en tjänst som förbereder organisationer för EU’s kommande reglering kring AI.

Företags och myndigheters användning av AI accelererar men utan styrning och kontroll öppnas dörren till kostsamma etiska och legala risker. Fall av oavsiktlig diskriminering, integritetskränkningar och desinformation ökar. Rotorsaken är bland annat partiskhet i data, låg grad av insyn i hur algoritmer fattar sina beslut och hur AI-lösningen skalar upp i en social och etisk kontext.

AI-lösningar utvecklas i en organisatorisk silo utan det integrerade tekniska, legala och affärsmässiga perspektivet. anch.AI’s plattform hjälper organisationer att utveckla och implementera AI i linje med organisationens värderingar och etiska principer samt att efterleva existerande och uppkommande EU lagstiftning.

”VD bär det yttersta ansvaret och styrelser kommer i allt högre utsträckning efterfråga rapportering kring kontroll av AI-risker, och hårdare lagkrav förväntas. Men det är samarbetsfunktionen på plattformen mellan IT-teamet, den legala gruppen och affärsområdet som säkerställer att alla risker identifieras och att affärskritiska beslut valideras.”, säger grundare Anna Felländer.

Sanktionerna för regelbrott mot kommande AI-reglering inom EU kommer att kunna uppgå till sex procent av intäkterna. Därutöver tillkommer kostsamma investeringar som kan behöva dras tillbaka samt minskad tilltro och ett skadat varumärke.

Plattformen samlar in specifik information utifrån tre perspektiv – det tekniska, det legala och det affärsmässiga – för att kunna rapportera hur AI-lösningar står sig mot lagstiftning och förväntningar om etiskt ansvar. Uppdateringar sker kontinuerligt i takt med att nya efterlevnads- och regleringsåtgärder introduceras. På så sätt blir ramverket oumbärligt för organisationer och med stora användar- eller kundbaser. Där ser anch.AI en tydlig konvergens mellan myndigheter och storbolag idag: 

“Som myndighet har vi högt satta standarder att förhålla oss till och har inte råd med någon form av etisk riskexponering i våra AI-projekt. anch.AI är en pålitlig partner sedan tre år som stöttar oss med att uppnå etisk AI genom transparens och anpassning i hela vår organisation.”, säger Göran Sundin, AI-strateg på Skatteverket. 

“Den kommande EU-förordningen om AI kommer att kräva tvärfunktionell styrning av AI. Därför är anch.AI en avgörande partner för oss att förbereda och granska vår AI.”, säger Beatrice Sablone, digital chef på Arbetsförmedlingen. 

“AI rör sig närmare kärnan av varje bolags digitaliseringsresa. Anch.ai river ner silos mellan legal, tech och business med sitt ramverk. Det är ett avgörande steg för att röra sig från riskeliminering och se kundnyttan och affärsutvecklingen för mer kund- eller användartillvända organisationer”, säger Patrik Rosenberg, Vice President Business Development på Combient Mix.

Se demovideon: https://anch.ai/demo/
Testa plattformen på https://platform.anch.ai/auth/login